Zielonogórska Karta Miejska

Zielonogórska Karta Miejska

Prezentacja funkcjonalności

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Jak uzyskać e-kartę

Imienna e-karta zostaje wydana na podstawie złożonego przez pasażera pisemnego wniosku w POK lub COK. Wniosek o wydanie e-karty można pobrać w POK, COK lub ze strony internetowej www.mzk.zgora.pl. Wniosek o wydanie e-karty należy złożyć w POK lub COK. Zostanie on zweryfikowany przez pracownika danych osobowych umieszczonych we wniosku i ewentualnych uprawnień do ulg.

E-karta zostaje wydana:

  • osobie pełnoletniej
  • małoletniemu, który ukończył 13 lat - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;
  • przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, który nie ukończył 13 lat lub opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.

Z posiadania e -karty zwolnione są dzieci do lat 4

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MZK Zielona Góra chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie e-karty nie będzie rozpatrywany.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej e-karty:

  • wypełniony wniosek
  • aktualne zdjęcie (35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający typ ulgi i czas jej obowiązywania (jeśli to konieczne)

Wydanie imiennej e-karty jest bezpłatne. Wydanie e-karty na okaziciela to koszt 10 zł.

Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienia do ulgi wnioskodawca zgłasza do POK lub COK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na e-karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i e-karty; aktualizacja niepowodująca wydanie nowej e-karty jest bezpłatna, wydanie nowej e-karty powoduje konieczność uiszczenie kaucji w wysokości 10 zł.

Użytkownik powinien odebrać imienną e-kartę nie później niż w terminie 30 dni i nie wcześniej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Imienna e-karta wydawana jest wnioskodawcy, za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu, oraz zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł.

E-karta na okaziciela zostaje wydana po zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 20 zł

Nowa e-karta imienna tego samego typu może być wydana na pisemny wniosek użytkownika w przypadku:

  • zniszczenia lub uszkodzenia e-karty (nie z winy użytkownika)
  • zagubienia lub kradzieży e-karty